میکرونیدلینگ دکتر پن

کلاژن ماده‌ای است که بدن بصورت طبیعی آن را تولید میکند ،اما به دلیل افزایش سن و یا بیماری‌های مختلف این فرآیند کند یا مختل ی شود. دستگاه میکرونلیدینگ دکتر پن میتوا...